តោះចូលមើល យូធូបលេង YouTube Channel Analytics and Report

តោះចូលមើល យូធូបលេង Painel de estatísticas e análises do YouTube (Dados atualizados em 2019-12-15)
តោះចូលមើល យូធូបលេង
Entrou no YouTube em: 2017-11-09Área: Singapura  Idioma: Inglês 
781K  0.1%
Total de Visitas
196.75M  0.2%
Média de visualizações
14.57K  -0.1%
Vídeos Totais
431 
Assinantes Classificação Global
22,687th  (Top 1%)
Posição do país/área
32nd  (Top 1%)
NoxScore
  2.49 
Vídeos publicados
12  (Mês Recente)
Est. Partner Earning
$ 17.93K-$ 44.81K
Est. Potential Earnings
$ 203.33  (Cada vídeo)
តោះចូលមើល យូធូបលេង Comparação de dados de tendência 
7 dias
30 dias
Views
Inscritos
Número de inscritos aumentados nos últimos 7 dias: Número de inscritos aumentados da semana anterior a semana passada:
តោះចូលមើល យូធូបលេង Dados do histórico de inscritos (Recente 1 ano)
Diariamente
Total
Dica: Como o YouTube mostra apenas os 3 primeiros dígitos do número de inscritos, tem uma ligeira alteração na curva
តោះចូលមើល យូធូបលេង Inscrever-se Marco histórico
តោះចូលមើល យូធូបលេង Exibe dados do histórico (Recente 1 ano)
Diariamente
Total
តោះចូលមើល យូធូបលេង Projeções Futuras (Próximo 1 ano)
Distribuição estimada da faixa etária e gênero do público-alvo 
Distribuição estimada geográfica do público-alvo 
Desempenho médio das interações dos últimos 30 vídeos.
 • Views/Inscritos
  1.87%
 • Gosto/Views
  2.78%
 • Comentários/Views
  0.12%
 • Não gosto/Views
  0.10%
Gráfico de exibições de vídeo nos últimos 30 vídeos
Avg.Views14.57K
Vídeo mais visto de តោះចូលមើល យូធូបលេង Canal do YouTube
6.51M Views· 2019-08-24 Data de publicação· 116.24K Gosto· 1.97K Comentários

បទ : យើងជាទន្សាយគេជាព្រះច័ន្ទ ច្រៀងដោយ NakFake និពន្ធMelody ​ : NakFake និពន្ធបទភ្លេង​ & ្ធទំនុកច្រៀង : Chea Acoustic សម្រួលភ្លេង Rath Acoustic Mix and Master SMEY recor ==========================  សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ ឬឧបត្ថម្ភ  For Business purpose or sponsor: • Email : [email protected] • PayGo ID : 328674 ==========================  Designer & Creator Video By: តោះចូលមើល យូធូបលេង  Link: https://www.youtube.com/channel/UCPPPHnSbg0EzEGC4ITds4Jg --------------------------------------------------------- Thanks  YouTube : តោះចូលមើល យូធូបលេង  Link: https://www.youtube.com/channel/UCPPPHnSbg0EzEGC4ITds4Jg/videos  Facebook page : តោះចូលមើល យូធូបលេង  Link: https://www.facebook.com/HouyMusicandvideo  Google : តោះចូលមើល យូធូបលេង  Link: https://plus.google.com/u/0/ ------------------------------------------------------ Thanks  Subscribe my channel one more តោះចូលមើល យូធូបលេង II  Link: https://www.youtube.com/channel/UCUISifLuUa26UPp2bH9QvlQ ================================  Welcome to my channel. I hope that everyone interesting with my channel. And i will upload about Lyric new song and old song for people in the world for you relax feeling after you working or study,so you can visit with my channel also . Thank you everyone for support my channel..... Copyright ( C ) : តោះចូលមើល​ យូធូបលេង

Vídeo mais visto តោះចូលមើល យូធូបលេង Canal do YouTube
Equipe Noxinfluencer

Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia

Questionando via facebook
(recomendado)