Análise seu vídeo do YouTube

Link incorreto do YouTube
Vídeo não encontrado
พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ
หลบเริน
หลบเริน 40.1K Inscritos 17 O número total de vídeo 8.76K Visualização Total 2021-06-16 PublicadoDados atualizados em --
As visualizações de vídeo37
Rácio de gostos 100%
Número de comentários0
Taxa de visualizações 0.1%
Mau
Valor estimado do vídeo $ 0 - $ 0
Taxa de Engajamento 2.7%
A tag de vídeo
Introdução
.................รับชมรับฟังโดยไร้โฆษณา......................
ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานเท่านั้น มิได้มีการจำหน่ายค้าขายแต่ประการใดๆ ซึ่งทางผู้จัดทำมิใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ บทสวดมนต์และภาพเหล่านี้ ทางผู้จัดทำมิได้มีเจตนาใดๆ ทั้งสิ้น นอกเหนือจาก ต้องการเผยแผ่ธรรมะ
บทสวดมนต์ และพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อต้องการให้ผู้รับชม รับฟังได้คลายทุกข์ และแนวทางการใช้ชีวิตประจำวันให้มีความสุขต่อไป
ซึ่งทางผู้จัดทำต้องขออภัยทางเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลาย มา ณ ที่นี้ด้วย ทางผู้จัดทำขอขอบพระคุณเจ้าของลิขสิทธ์ ภาพและเสียงทั้งหลาย และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านด้วยเป็นอย่างดี ในการเผยแพร่ธรรมะ
ในครั้งนี้
ข้าพเจ้าขอถวายบุญกุศลจากการเผยแพร่ธรรมะนี้ แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆ พระองค์ พระอรหันตเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระสงฆ์ทั้งหลาย เทพประจำตัวของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระภูมิเจ้าที่ทั้งหลายและขอนำส่งบุญกุศลทั้งหลายให้ถึง บิดามารดา พี่น้องลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลาย
และขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ ไปให้ทุกรูปทุกนาม ทั้ง20พรหมโลก 6ชั้นเทวโลก มนุษโลก มารโลก ยมโลก อบายภูมิทั้ง4 มีนรก เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน และในหมื่นโลกธาตุ กับอีกแสนจักรวาลพิภพ ทั้งที่ มนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตร และศัตรู ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ขอให้ทุกรูปทุกนาม จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขอให้ทุกรูปทุกนามจงโมทนาในส่วนบุญกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุขเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าพึงจะได้รับ ณ กาลบัดนี้เทอญ
บุญบารมีจงเกิดแก่ผู้รับชม รับฟัง ผู้ติดตามทุกๆท่าน ขอให้มีความสุข ปราศจากความทุกข์ มีความเจริญในหน้าที่การงาน เดินทางใกล้ไกลขอให้ปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดให้สมหวังดั่งปรารถนา มั่งมีร่ำรวยเงินทอง บุญรักษา ธรรมะรักษาวาสนาดี ลูกหลายกตัญญู ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธนสารสมับิติทุประการด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ...

#แชร์เพื่อเป็นสะพานบุญ​ #ธรรมะออนไลน์​​ #ธรรมะคลายเครียด #ธรรมะปล่อยวาง #ฟังเทศน์​​ ฟังธรรม
Desdobrar
Equipe Noxinfluencer

Olá! Qualquer dúvida, por favor deixe-nos uma mensagem e entraremos em contato com você em breve. Tenha um bom dia

Questionando via facebook (recomendado)