ചില പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അടിപൊളി ക്യാമറ ഫോൺ / iPhone 11 Camera review Malayalam
PrathapGTech
260K Inscritos 515 O número total de vídeo18.64M Visualização Total· 2020-01-14