රයිස් කුකර් එකේ හරි ලේසියෙන් චිකන් බිරියානියක් හදමු | (ENG sub) Chicken Biriyani in Rice Cooker
Bandi Full
334K Inscritos 237 O número total de vídeo28.41M Visualização Total· 2021-05-05