നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ Setup ചെയ്‌താൽ ഒരു പ്രശ്‍നവും ഉണ്ടാക്കില്ല 😊😊
PrathapGTech
263K Inscritos 524 O número total de vídeo18.96M Visualização Total· 2019-06-15