അടിപൊളി charging വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം / iPhone 11 charging and heating test Malayalam
PrathapGTech
261K Inscritos 519 O número total de vídeo18.73M Visualização Total· 2020-01-10