അടിപൊളി charging വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം / iPhone 11 charging and heating test Malayalam
PrathapGTech
283K Inscritos 565 O número total de vídeo21.04M Visualização Total· 2020-01-10