ഒരു നല്ല Call quality യും,Bass ഉം ഉള്ള ഒരു നല്ല wireless earbud/Klef TWS review
PrathapGTech
328K Inscritos 618 O número total de vídeo25.22M Visualização Total· 2020-01-18