ഒരു നല്ല Call quality യും,Bass ഉം ഉള്ള ഒരു നല്ല wireless earbud/Klef TWS review
PrathapGTech
263K Inscritos 524 O número total de vídeo18.96M Visualização Total· 2020-01-18