ഒരു നല്ല Call quality യും,Bass ഉം ഉള്ള ഒരു നല്ല wireless earbud/Klef TWS review
PrathapGTech
282K Inscritos 566 O número total de vídeo20.96M Visualização Total· 2020-01-18