Análise seu vídeo do YouTube

Link incorreto do YouTube
Vídeo não encontrado
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง กำแพง By together film โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
Yuttapoll
Yuttapoll 30.4K Inscritos 2 O número total de vídeo 9.18M Visualização Total 2016-12-24 PublicadoDados atualizados em --
As visualizações de vídeo5.74M
Rácio de gostos 0.41%
Número de comentários569
Taxa de visualizações 100%
Muito bom
Valor estimado do vídeo $ 18.39K - $ 45.98K
Taxa de Engajamento 0.51%
A tag de vídeo
Introdução
จัดทำขึ้นเพื่อใช้แข่งขันในงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่66 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง อันดับที่5
จัดทำโดย
น.ส.ปรียาภรณ์ นำเจริญสมบัติ
ด.ญ.กฤษติญาภรณ์ วุฒิยาสาร
ด.ญ.บุษยารินทร์ แก้วทอง
ด.ช.ศุภณัฐ เลี่ยมทอง
ด.ญ.นัทธมน มาตุลี
ครูทีป่รึกษา นายยุทธพล สะและหมัด นายทวีพล สารินทรานนท์
อำนวยการสร้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
Desdobrar